U C H W A Ł A Nr XVI/76/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 05 lutego 2016r.

2016-02-11 1403
Art. czytany: 1708 razy

w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2016 rok.

U C H W A Ł A Nr XVI/76/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 05 lutego 2016r.

w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2016 rok.
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) w związku z § 53 Statutu Gminy Łączna (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 78 poz. 822) uchwala się, co następuje :
§ 1
Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Gminy Łączna na 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i § 53 Statutu Gminy Łączna rada gminy uchwala ramowe plany pracy , w których określa tematy obrad, sposoby ich realizacji oraz ważniejsze zadania wójta , komisji i jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym oraz rozpoczęciem roku kalendarzowego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały Nr XVI/76/2016
Rady Gminy Łączna z dnia 05 lutego 2016
Plan Pracy Rady Gminy Łączna
na 2016 rok
1. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy.
2. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015 i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy .
4. Kontrola funkcjonowania jednostek i przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych podległych gminie w roku 2015.
5. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych gminy tj. nabycia , zbycia, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości.
6. Promocja gminy, imprezy gminne, dożynki itp.
7. Gospodarka wodno-ściekowa, kolejny etap budowy kanalizacji.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016roku.
9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
10. Informacja w sprawie pozyskiwania środków pozabudżetowych, realizacja programów z dofinansowaniem unijnym.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach stawek podatków lokalnych w granicach określonych ustawami.
12. Działania w kierunku zmian planu zagospodarowania przestrzennego kolejnych obrębów Gminy Łączna.
13. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian budżetu na wniosek Wójta Gminy.
14. Sprawy różne wynikające z bieżącej realizacji budżetu gminy i realizacji inwestycji.
15. Współpraca z samorządami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
16. Podsumowanie pracy Rady Gminy w 2016 roku.