U C H W A Ł A Nr XVI/77/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 05 lutego 2016r.

2016-02-11 1403
Art. czytany: 1409 razy

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2016 rok.

U C H W A Ł A Nr XVI/77/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 05 lutego 2016r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2016 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) i w związku z § 38 ust. 1-3 Statutu Gminy Łączna ( Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 78 poz. 822) uchwala się, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Łączna na 2016 rok.:
1. Komisji Rewizyjnej - stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej uchwały

2. Komisji Planowania i Budżetu - stanowiący załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały


3. Komisji Gospodarczej - stanowiący załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały

4. Komisji Społecznej - stanowiący załącznik nr 4
do niniejszej uchwały
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym poszczególnych komisji .
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 38 p. 1, 2 i 3 Statutu Gminy Łączna komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XVI/77/2016
Rady Gminy Łączna z dn.05 lutego 2016r.
PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
na 2016 rok

Lp.
Tematyka
Termin


1.2.
3.


4.


5.


6.

7.

Kontrola jednostek podległych gminie - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej.


Opiniowanie wykonania budżetu za 2015 rok.
Kontrola Urzędu Gminy – wykonanie budżetu za 2015 rok.
Wystąpienie do RIO o absolutorium.


Realizacja budżetu za I półrocze 2016r.


Kontrola jednostek podległych gminie - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej

Kontrola jednostek podległych gminie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

Kontrole na zlecenie Wójta i Rady Gminy.

Podsumowanie rocznej pracy Komisji i opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

lutymaj-
- czerwiecwrzesień


październik


październik


cały rok

grudzień

Zał. Nr 2 do Uchwały XVI/77/2016
Rady Gminy Łączna z dn. 05 lutego 2016r.


PLAN PRACY
Komisji Planowania i Budżetu
na rok 2016

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok.
2. Analiza kalkulacji cen wody i ścieków na kolejny rok.
3. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2015 roku.
4. Promocja gminy:
- festyny
- dożynki

5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach zmian budżetu, zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz innych uchwał dotyczących gospodarki finansowej na 2016 rok.
5. Ocena gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy;
- Zakład Gospodarki Komunalnej
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Gminna Biblioteka Publiczna
- szkoły

7. Analiza realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

8. Stan realizacji inwestycji rocznych oraz zaawansowanie inwestycji wieloletnich.
9. Opiniowanie proponowanych stawek opłat i podatków na 2017 rok .
10. Rozpatrywanie spraw wynikających z bieżącej działalności Urzędu i Rady GminyZał. Nr 3 do Uchwały Nr XVI/77/2016
Rady Gminy Łączna z dn. 05 lutego 2016r.

Plan Pracy
Komisji Gospodarczej
na 2016 rok

1. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok.
2. Sytuacja sprzętowo-finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łącznej.

3. Dyskusja na temat stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

4. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy, dalsza budowa kanalizacji.

5. Gospodarka odpadami w gminie oraz sprawa oświetlenia dróg i placów.

6. Zaawansowanie prac w kierunku uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna oraz prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego trzech obrębów.

7. Ochrona środowiska oraz utrzymanie porządku i estetyki w gminie.
8. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego w gminie (posiedzenie połączone z Komisją Społeczną).

9. Realizacja inwestycji zaplanowanych na 2016 rok.
10. Inne zagadnienia wynikające z bieżącej działalności organów gminy .Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XVI/77/2016
Rady Gminy Łączna z dn. 05 lutego 2016r.

PLAN PRACY
KOMISJI SPOŁECZNEJ
NA 2016 ROK

1. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok.
2. Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok w Gminie Łączna
3. Formy wypoczynku letniego dzieci w Gminie Łączna.
4. Działalność :
• Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej;
• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
• Zespołu Szkół w Łącznej (przedszkola, szkoły podstawowej
i Gimnazjum);
• Zespołu Szkół w Goździe (przedszkola, szkoły podstawowej);

5. Sprawozdania z działalności stowarzyszeń i organizacji funkcjonujących na terenie gminy Łączna:
- Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy
- Centrum Inicjatyw Lokalnych
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Łączna
- Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej (posiedzenie połączone z Komisją
Gospodarczą)
-Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łącznej - dostępność
mieszkańców do świadczeń medycznych.

6. Stan przygotowań szkół do nowego roku szkolnego.
7. Działania promujące gminę w tym działalność KGW
8. Inne sprawy wynikające z bieżącej działalności organów gminy.
9. Dyskusja i analiza projektu budżetu na 2017 rok.
10. Podsumowanie pracy komisji w 2016 roku.