UCHWAŁA Nr XVI/78/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 05 lutego 2016r.

2016-02-11 1404
Art. czytany: 1945 razy

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok w Gminie Łączna

UCHWAŁA Nr XVI/78/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 05 lutego 2016r.w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok w Gminie Łączna


Na podstawie art. 4¹ ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 poz. 124 z późn. zm. ), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :§ 1

Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016 w Gminie Łączna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wynagrodzenie każdego członka Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej za udział w posiedzeniu Komisji w wysokości 120,- zł brutto.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.


UzasadnienieZgodnie z 4¹ ust. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań władnych gminy.

Dyspozycja cytowanego przepisu w sposób jednoznaczny wskazuje, iż do właściwości Rady Gminy zgodnie z art. 18 ust.1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 należy podjęcie stosownej uchwały.

Wysokość wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej za udział w posiedzeniu Komisji ustalono w wysokości 120,-zł brutto.