UCHWAŁA NR XVI/79/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 05 lutego 2016 r.

2016-02-11 1412
Art. czytany: 1640 razy

w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna na lata 2015-2032”

UCHWAŁA NR XVI/79/2016
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 05 lutego 2016 r.


w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna na lata 2015-2032”

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt. 8 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna na lata 2015-2032”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

UZASADNIENIE
Niniejszy Program został sporządzony na zlecenie Gminy Łączna w celu aktualizacji poprzedniej wersji dokumentu z 2011 r. pod nazwą „Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.
Do opracowania aktualizacji „Programu…” posłużyły wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wykonanej w 2015 r. na terenie gminy. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łączna miała za zadanie: obliczenie powierzchni dachów, na których znajdował się azbest, oszacowanie ilości azbestu magazynowanego na posesjach mieszkańców, określenie obecnego stopnia pilności usuwania tych wyrobów, sprawdzenie danych własnościowych nieruchomości, na terenie których znajdował się azbest.
Inwentaryzację przeprowadzono wg ogólnie obowiązującej metodyki poprzez wykonanie wizyt terenowych i dokonanie tzw. „spisu z natury” ilości i stanu wyrobów azbestowych. W trakcie każdej wizyty został przeprowadzony wywiad w celu zlokalizowania wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomości.
Dodatkowo, zgodnie z nowymi wymogami odnośnie inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenach gmin, przy użyciu odpowiednich programów przeznaczonych do analizy przestrzennej danych (GIS), utworzono warstwę obrysów obiektów umożliwiającą eksport wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest do formatu *.shp i *.pdf. Warstwa taka obrazuje rozmieszczenie obiektów na terenie gminy, a przypisane do każdego obiektu atrybuty takie jak: nr TERYT, nr obrębu ewidencyjnego, nr działki ewidencyjnej, ilość wyrobów zawierających azbest, informacja o wyrobie zmagazynowanym, pozwalają na dokładne jego scharakteryzowanie.
Zapisy projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna na lata 2015-2032” uwzględniają przepisy prawne oraz wskazania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. Przy spełnieniu wszystkich wytycznych i wymagań uwzględnionych w regulacjach prawnych, realizacja działań projektu programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, prowadzić będzie natomiast do wyeliminowania źródeł zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. Niewielkie uciążliwości będą miały charakter przejściowy i zostaną wyeliminowane po zakończeniu realizacji zadań.