Uchwała Nr XVII/82/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 03 marca 2016r.

2016-03-11 1329
Art. czytany: 2515 razy

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna

Uchwała Nr XVII/82/2016
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 03 marca 2016r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:

§1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Gminy Łączna w wysokości:

1) 4,58 zł netto/m³ dostarczonej wody dla indywidualnych gospodarstw domowych

2) 5,10 zł netto/ m³ dostarczonej wody dla pozostałych odbiorców

3) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczonych na podstawie odczytów wskazań wodomierza – 1,00 zł. netto/m-c.

4) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczanych na podstawie ryczałtu- 5,00 zł netto/m-c

5) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 2 rozliczanych według wskazań wodomierza oraz według przeciętnych norm zużycia wody -5,00zł netto/m-c na odbiorcę.


§ 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna w wysokości – 9,78zł. netto/m³ dla wszystkich grup taryfowych.
§ 3. 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla indywidualnych gospodarstw domowych w wysokości :

a) 1,03 zł. ( netto) + VAT do każdego m³ dostarczonej wody
b) 6,78 zł. ( netto) + VAT do każdego m³ ścieków odprowadzanych
do kanalizacji

2.Ustala się dopłatę z budżetu Gminy do ścieków dla pozostałych odbiorców w wysokości :

- 4,68 zł ( netto ) + Vat do każdego m³ ścieków odprowadzanych do kanalizacji dla pozostałych odbiorców.

§ 4. 1. Cenę wody , którą obowiązani są zapłacić odbiorcy z indywidualnych gospodarstw domowych, ustala się na kwotę
- 3,55 zł/m³+ Vat.
2. Cenę wody , którą obowiązani są zapłacić odbiorcy pozostali , ustala się na kwotę 5,10 zł/m³ + Vat.

3. Cenę ścieków określoną w §2 uchwały , którą obowiązane są zapłacić indywidualne gospodarstwa domowe ustala się na kwotę – 3,00 zł/ m³ + Vat.

4. Cenę ścieków określoną w §2 uchwały , którą obowiązani są zapłacić pozostali odbiorcy 5,10 zł /m³ + Vat

§5. Dopłata , o której mowa w § 3 będzie przekazywana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w formie dotacji przedmiotowej. Terminy przekazywania dotacji określa odrębna uchwała.
§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
§7. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej zatwierdzone taryfy ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łączna w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.§ 8. Traci moc uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Łączna
z dnia 03 marca 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.
§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2016r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.24 ust. 1-7 i 10 oraz art. 20 ust. 1-3 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
( Dz.U. z 2015r . poz. 139 z dnia 16 stycznia 2015r.), taryfy obowiązują przez 1 rok. Ważność dotychczasowych taryf wygasa 31 marca 2016r. stąd konieczność zatwierdzenia taryf na kolejny rok.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej przedkłada projekt zatwierdzenia taryf, przedkładając kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan, uwzględniając proponowane przez Gminę Łączna dopłaty dla wszystkich grup odbiorców usług.
Wójt Gminy Łączna , zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, sprawdził opracowanie taryf i planu zgodnie z wyżej cytowaną ustawą oraz zweryfikował koszty o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy pod względem celowości ich ponoszenia.