UCHWAŁA NR XVII/83/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 marca 2016 r.

2016-03-11 1331
Art. czytany: 2112 razy

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2016”.

UCHWAŁA NR XVII/83/2016
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2016”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1
i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
856 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2016”, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady
Gminy
Monika Pająk
Id: D073D850-7354-4FD3-A3DB-E4B015DE55F7. Podpisany Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr XVII/83/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 3 marca 2016 r.
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2016”
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w
tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych
Gminy Łączna.
§ 2. Celem programu jest:
1) Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym- w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o
ochronie zwierząt,
2) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
3) Zapobieganie bezdomności zwierząt,
4) Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt,
5) Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt
oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych,
6) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
7) Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.
§ 3. Realizatorami Programu są:
1) Wydział Techniczny Urzędu Gminy w Łącznej,
2) Policja, poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i
porządku przez właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków ustalonych w
odrębnych przepisach,
3) Przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej,
4) Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
5) Osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom.
Rozdział 2.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację
następujących zadań:
1) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
i przewożenie ich do schroniska w Nowinach, a w przypadkach koniecznych do gabinetu
Id: D073D850-7354-4FD3-A3DB-E4B015DE55F7. Podpisany Strona 1
weterynaryjnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753 ze zm.).
Odławianie prowadzone będzie przez Gabinet Weterynaryjny MEDWET- z siedzibą w
Kielcach, przy ul. Berberysowej 34, w zależności od potrzeb: na zgłoszenie
mieszkańców, Policji, organizacji społecznych bądź zarządców nieruchomości,
2) dozór i utrzymanie wyłapanych z terenu Gminy zwierząt bezdomnych będzie
prowadzone przez schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowinach, przy ul.
Przemysłowej 89, na podstawie zawartej umowy,
3) schronisko zapewnia przyjmowanym zwierzętom kompleksową opiekę weterynaryjną
na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) oraz dokonuje identyfikacji
ww. zwierząt,
4) zapewnienie bezdomnym zwierzętom (w szczególności kotom wolno żyjącym)
całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej przez Gabinet Weterynaryjny
w Skarżysku Kamiennej, ul. Konarskiego 12, 26-110 Skarżysko Kamienna,
reprezentowany przez lek. wet. Jerzego Zajączkowskiego. Dotyczy to również zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt,
5) zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym z siedzibą w miejscowości Podłazie 88,
26-140 Łączna, które sprawować będzie właściwą opiekę nad zwierzętami
gospodarskimi, odebranymi czasowo właścicielowi, bądź porzuconymi na terenie Gminy
Łączna.
6) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z
przepisami ustawy o ochronie zwierząt.
Rozdział 3.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:
1) schronisko, które prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli
oraz przekazywania do adopcji bezdomnych zwierząt, osobom zainteresowanym i
zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
2) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych, w sposób zwyczajowo
przyjęty- na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych gminy,
3) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych
właścicieli dla zwierząt.
Rozdział 4.
Zapobieganie bezdomności zwierząt
W celu zapobiegania bezdomności zwierząt Urząd Gminy Łączna przewiduje
realizację następujących zadań:
1) Przyjmowanie przez Wydział Techniczny zgłoszeń o błąkających się zwierzętach,
2) Umieszczanie informacji o zagubionych i znalezionych zwierzętach na stronie
internetowej Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń tut. Organu i sołectw.
Id: D073D850-7354-4FD3-A3DB-E4B015DE55F7. Podpisany Strona 2
3) Propagowanie wśród mieszkańców przeprowadzania zabiegów sterylizacji lub kastracji
posiadanych zwierząt,
4) Identyfikacja zwierząt trafiających do schroniska (znakowanie).
5) Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się opieką nad bezdomnymi
zwierzętami w zakresie:
ü prowadzenia wspólnych akcji, zmierzających do znalezienia bezdomnym
zwierzętom nowych właścicieli,
ü wymiany informacji na temat porzuconych oraz źle traktowanych zwierząt, w
celu dochodzenia od ich właścicieli należytej opieki.
Rozdział 5.
Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt
W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację
następujących zadań:
1) Wykonywanie sterylizacji i kastracji zwierząt odłowionych, która będzie prowadzona
obligatoryjnie w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
2) Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, dla których nie ma możliwości
znalezienia właścicieli oraz przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji wśród
kotów wolno żyjących, realizowane przez lekarza weterynarii, z którym Gmina
podpisała umowę,
3) Jednorazowe pokrycie kosztów niezbędnych zabiegów, badania ogólnego stanu zdrowia
oraz sterylizacji samic lub kastracji samców psów i kotów dla osób, które zadeklarowały
chęć adopcji bezdomnego zwierzęcia pochodzącego z terenu Gminy Łączna
(oświadczenie adopcyjne),
4) Prowadzenie działań promujących sterylizację i kastrację zwierząt domowych, jako
najskuteczniejszej metody walki z nadpopulacją zwierząt niechcianych.
Rozdział 6.
Edukacja w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków
właścicieli zwierząt domowych
§ 1. W celu edukacji w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących
zadań:
1) Promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez prowadzenie na stronie internetowej
Urzędu Gminy kącika adopcyjnego,
2) Promowanie na stronie internetowej Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
3) Działalność informacyjną Urzędu Gminy w ramach Programu, skierowaną do
mieszkańców, a dotyczącą głównie zagadnień związanych z humanitarnym
traktowaniem zwierząt domowych i gospodarskich oraz standardami opieki nad
zwierzętami, potrzebą ograniczania populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.
§ 2. Działalność określona w § 1 może być prowadzona we współpracy
z jednostkami organizacyjnymi Gminy (jednostkami oświatowymi) oraz jednostkami
pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
Id: D073D850-7354-4FD3-A3DB-E4B015DE55F7. Podpisany Strona 3
Rozdział 7.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
3) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
w okresie występowania niedostatku żeru naturalnego,
4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów,
5) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom.
Rozdział 8.
Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
planuje się realizację następujących zadań:
1) Konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie
obowiązków właścicieli zwierząt, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz innych obowiązków ustalonych
w odrębnych przepisach,
2) Egzekwowanie, przy współpracy z inspekcją weterynaryjną, obowiązku corocznego
szczepienia psów przeciwko wściekliźnie,
3) Sukcesywne wyłapywanie z terenu gminy zwierząt chorych, kontuzjowanych,
agresywnych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego,
a także poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
Rozdział 9.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu
1) Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Łączna.
2) W 2016 roku Gmina Łączna zapewniła w budżecie kwotę 30 000 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych) na zadania określone niniejszym Programem tj.:
· wyłapywanie bezdomnych zwierząt 2 000 zł,
· zapewnienie całodobowej opieki lekarsko- weterynaryjnej 3 000zł,
· wykonywanie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych 2 500 zł,
· dokarmianie kotów wolno żyjących 500 zł,
· zapewnienie schronienia i wyżywienia dla bezdomnych zwierząt 22 000 zł.
Id: D073D850-7354-4FD3-A3DB-E4B015DE55F7. Podpisany Strona 4
UZASADNIENIE
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Łączna uchwały w sprawie
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Łączna w roku 2016”, zwanego dalej Programem, jest ustawa z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.), której przepis
art. 11 ust. 1 stanowi, iż: „zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywanie należy do zadań własnych gminy”.
Zgodnie z przepisem art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, Rada Gminy wypełniając
powyższy obowiązek, określa w drodze uchwały, corocznie, program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Ma on zastosowanie
do zwierząt domowych i gospodarskich, w szczególności psów
i kotów (w tym kotów wolno żyjących). Większość działań określonych w Programie
dotyczy psów, ponieważ skala ich bezdomności jest największym, lokalnym problemem.
Niniejszy program został przekazany do zaopiniowania:
· Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,
· Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce- Oddział w Kielcach,
· Świętokrzyskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak”,
oraz działającym na terenie Gminy Kołom Łowieckim, do których zaliczają się:
· Koło Łowieckie nr 1 w Suchedniowie,
· Koło Łowieckie nr 2 w Suchedniowie „Leśnik”,
· Wojskowe Koło Łowieckie „Jenot” w Kielcach,
· Koło Łowieckie „Rosochy” w Samsonowie.
Ilekroć w programie jest mowa o kotach wolno bytujących (wolno żyjących), należy
przez to rozumieć koty urodzone i żyjące na wolności w ekosystemie wsi.