UCHWAŁA NR XVII/86/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 marca 2016 r.

2016-03-11 1332
Art. czytany: 2350 razy

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

UCHWAŁA NR XVII/86/2016
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej nadanym Uchwałą
Nr XIV/62/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się punkt 23 w brzmieniu:
„Ustawy z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r.,
poz. 195) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.”;
2) w § 4 dodaje się punkt 19 w brzmieniu:
„przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci oraz prowadzenie postępowania administracyjnego w tym
zakresie.”.
§ 2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady
Gminy
Monika Pająk
Id: 02FBC3E9-325C-4B98-96F5-0126F8DA5D05. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE
W dniu 01 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie Program „Rodzina 500+” na podstawie ustawy
z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz.195), której
zadania będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku
z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmiany w obowiązującym Statucie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, które uwzględniają realizację wskazanych
w wymienionej ustawie zadań.
Id: