Zaproszenie do Komitetu rewitalizacyjnego.

2016-05-04 1146
Art. czytany: 2444 razy

Z A P R O S Z E N I E
W związku z opracowywaniem Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023 zostanie
utworzony Komitet Rewitalizacyjny składający się przedstawicieli różnych środowisk dla których
ważny jest rozwój Gminy Łączna.
Do zadań Komitetu będzie należało:
1. Aktywne włączenie lokalnej społeczności w proces konsultacji społecznych służący
opracowaniu Programu Rewitalizacji.
2. Zaproponowanie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych oraz opracowania listy
najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do umieszczenia w Programie Rewitalizacji.
3. Monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu.
4. Przekładanie Wójtowi projektów aktualizacji Programu.
W związku z powyższym zapraszam chętnych przedstawicieli reprezentujących:
• organizacje pozarządowe,
• przedsiębiorstwa,
• mieszkańców,
• innych interesariuszy.
do zgłaszania swoich kandydatur do Komitetu Rewitalizacyjnego w terminie do dnia
20 maja 2016r.
Wypełnione zgłoszenia należy składać na sekretariacie Urzędu Gminy Łączna wg wzorów załączonych
do niniejszego pisma.