UCHWAŁA NR XVIII/87/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 kwietnia 2016r.

2016-05-11 1146
Art. czytany: 2231 razy

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023”

UCHWAŁA NR XVIII/87/2016
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 1 ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 roku poz. 1777) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1.
Przystępuje się do sporządzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023” jako programu wieloletniego, w oparciu o Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 .

§ 2.
Zakres opracowania obejmuje:
- ustalenie uwarunkowań i wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji,
- opracowanie programu i przygotowanie uchwały w sprawie jego przyjęcia,
- skorelowanie przedsięwzięć realizacyjnych w ramach projektów rewitalizacji z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występującym na terenie Gminy Łączna, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobieżenia procesom degradacji. W tym celu uznaje się za niezbędne opracowanie i uchwalenie Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016 - 2023.
Program Rewitalizacji jest obligatoryjnym dokumentem w przypadku ubiegania się
o środki unijne na projekty rewitalizacyjne. W tym celu wystraczające jest opracowanie Programu w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 oraz zgodnie z wymaganiami i wytycznymi, które zostaną przyjęte przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi RPO.
Procedura opracowania i uchwalenia Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań:
1. Rada gminy, z własnej inicjatywy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji.
2. Wójt, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia programu rewitalizacji, kolejno:
1) ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w zakładce „rewitalizacja” oraz w sposób zwyczajowo przyjęty,
2) sporządza projekt Programu Rewitalizacji;
3) przeprowadza konsultacje społeczne projektu Programu Rewitalizacji;
4) występuje o zaopiniowanie projektu Programu Rewitalizacji;
5) wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt Programu Rewitalizacji.

Proces rewitalizacji obejmie trzy główne dziedziny:
- rozwój gospodarczy (m. in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i stref aktywności gospodarczej, stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej),
- rozwój społeczny (m. in. poprzez zapobieganie przestępczości, marginalizacji
i wykluczeniom społecznym, pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz poprawę jakości życia lokalnych wspólnot),
- rozwój infrastrukturalny (m. in. poprzez modernizację zabudowy i przestrzeni publicznej, poprawę stanu środowiska naturalnego, zmianę dotychczasowych funkcji obiektów, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów).

Skuteczność procesu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od partycypacji społecznej. Zakłada się, że Program Rewitalizacji będzie opracowany przy znaczącym udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych.