Uchwała Nr XIX/92/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 16 maja 2016 roku

2016-05-31 1113
Art. czytany: 1866 razy

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, część nieruchomości stanowiącą własność Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiąz

Uchwała Nr XIX/92/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, część nieruchomości stanowiącą własność Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 roku poz. 1515 z późniejszymi zmianami poz. 1045, poz. 1890), oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami, poz.1777, z 2016 poz. 65) uchwala się, co następuje:
§1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym Dzierżawcą, na czas oznaczony powyżej 3 lat, części nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 393/5 i 393/6 o powierzchni 100 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka, gm. Łączna z przeznaczeniem pod przyłącze telekomunikacyjne oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
2. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie .
§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, części nieruchomości stanowiącej własność gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Do Urzędu Gminy w Łącznej wpłynął wniosek o wydzierżawienie części nieruchomości o powierzchni 100 m2 , położonej w miejscowości Czerwona Górka oznaczonej geodezyjnie jako działki numerami ewidencyjnymi 393/5 i 393/6, z przeznaczeniem pod przyłącze telekomunikacyjne oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Niniejsza nieruchomość była już przedmiotem dzierżawy, na rzecz wnioskodawcy w okresie od 1 lipca 2012 roku do 1 lipca 2015 roku. W związku z powyższym na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zachodzi konieczność uzyskania w tym zakresie zgody Rady Gminy.