UCHWAŁA Nr XIX/93/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 maja 2016 r.

2016-05-31 1114
Art. czytany: 2002 razy

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy d

UCHWAŁA Nr XIX/93/2016
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat,
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. poz. 1045, poz. 1890), oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust 2 oraz 37 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. poz. 1777, z 2016 poz. 65) uchwala się, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
z dotychczasowym Dzierżawcą, na czas oznaczony powyżej 3 lat, nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oznaczonej geodezyjnie, jako działka Nr 491 o pow. 1,68 ha
z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Do Urzędu Gminy w Łącznej wpłynął wniosek o wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Czerwona Górka oznaczonej geodezyjne jako działka Nr 491 o powierzchni 1,68 ha z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze na okres powyżej 3 lat.
Niniejsza nieruchomość była już przedmiotem dzierżawy, na rzecz wnioskodawcy w okresie od 1 marca 2012 r. do dnia 28 lutego 2015 r.
W związku z powyższym na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zachodzi konieczność uzyskania
w tym zakresie zgody Rady Gminy.