Uchwała nr XVIII/90/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2016 r

2016-05-31 1414
Art. czytany: 2295 razy

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Masłów.

Uchwała nr XVIII/90/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 kwietnia 2016 rw sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Masłów.

Na podstawie art. 10 ust.2 oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), oraz art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( tekst jednolity Dz.U.z 2013r., poz 885 ze zm.)


Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się pomocy finansowej dla Gminy Masłów na zadanie inwestycyjne
pn. „ Budowa pomnika św. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym” w kwocie
3 000 zł ( słownie: trzy tysiące złotych).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.