ZARZĄDZENIE NR 19/2016 Wójta Gminy Łączna z dnia 4 maja 2016r.

2016-05-31 1416
Art. czytany: 2474 razy

w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR 19/2016
Wójta Gminy Łączna
z dnia 4 maja 2016r.

w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), zarządzam, co następuje:


§ 1
Powołuję Zespół ds. rewitalizacji, zwany dalej ,,Zespołem ds. rewitalizacji’’ w następującym składzie:

1) Anna Kopeć – Przewodnicząca Zespołu ds. rewitalizacji
2) Marcin Moćko - Sekretarz Zespołu ds. rewitalizacji
3) Krzysztof Pastuszka – Członek Zespołu ds. rewitalizacji
4) Joanna Mazurek – Członek Zespołu ds. rewitalizacji
§ 2
Do zadań Zespołu ds. rewitalizacji należy w szczególności:
1. Aktywny udział w opracowaniu „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023” zwanego dalej: „Programem Rewitalizacji”.
2. Opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektu „Programu Rewitalizacji”.
3. Przedkładanie Radzie Gminy Łączna propozycji zmian w treści „Programu Rewitalizacji”.
4. Opiniowanie wniosków przedkładanych przez interesariuszy projektów rewitalizacyjnych dotyczących zadań realizowanych w ramach obszaru rewitalizowanego.
5. Monitoring wdrażania „Programu Rewitalizacji”.
6. Promocja „Programu Rewitalizacji”.
7. Ewaluacja „Programu Rewitalizacji”.

§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu ds. rewitalizacji.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.