UCHWAŁA NR XX/97/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 czerwca 2016 r.

2016-07-04 1011
Art. czytany: 2525 razy

UCHWAŁA NR XX/97/2016
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz., 1515 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z
późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 420 751 zł zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 21 876 442,21 zł
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 223 249 zł zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 22 532 442,21 zł
§ 3. Aktualizuje się załącznik nr 4, nr 5, nr 11 do uchwały budżetowej zgodnie z
załącznikiem nr 3, nr 4, nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się zapisy § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 656 000 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 656 000 zł,
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 1 662 400 zł, rozchody w wysokości
1 006 400 zł”.
§ 5. Zmienia się zapisy § 11 ust 2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie
„§ 11. ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 656 000 zł , w tym
a) kredyty 656 000 zł.”.
§ 6. Zmienia się zapisy § 11 ust 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie
„§ 11. 3) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 799 400 zł, w tym:
a) zaciągnięte kredyty 799 400 zł.”.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 1
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady
Gminy
Monika Pająk
Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/97/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Dochody
Dział
Rozdzi
ał § Treść
Kwota
dochodów
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 694 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 694 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 694 000,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA -348 649,00
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego -348 649,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa -348 649,00
852 OPIEKA SPOŁECZNA 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 6 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
85206 Domy pomocy społecznej -6 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat -6 000,00
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 75 400,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 53 000,00
6660
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranycch nienależnie
lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów
majątkowych 53 000,00
90095 Pozostała działalność 22 400,00
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych 22 400,00
Razem zwiększenie dochodów 420 751,00
Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/97/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Wydatki
Dzi

Rozdzi
ał Treść Kwota
wydatków
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 45 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 45 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45 000,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 461,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 461,00
Dotacje na zadania bieżące 461,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -348 110,00
80101 Szkoły podstawowe -130 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -50 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -80 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -68 390,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -64 390,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -4 000,00
80104 Przedszkola -39 730,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -39 730,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego -57 690,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -50 690,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -7 000,00
80110 Gimnazja -59 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -59 000,00
80195 Pozostała działalność 6 700,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 700,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 22 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 22 400,00
90095 Pozostała działalność 22 400,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22 400,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 35 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 35 000,00
Wydatki majątkowe 35 000,00
Razem zmniejszenia wydatków -223 249,00
Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/97/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym:
L
p. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy
2016
(6+7+9+10)
dochody własne
jst
kredyty
i pożyczki
kredyty
i
pożyczk
i
zaciągni
ęte na
realizac

zadania
pod
refunda
cję
wydatk
ów
dotacje
i
środki
pochod
zące
z
innych
źr.*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 010 01010 Modernizacja ujęcia wody
Czerwona Górka 40 000 40 000 Urząd Gminy
Łączna
2. 600 60016 Budowa wiat przystankowych 10 000 10 000 Urząd Gminy
Łączna
3. 600 60016
Przebudowa drogi gminnej nr
1516017 w miejscowości
Czerwona Górka
670 000 143 091 100 000 426 909 Urząd Gminy
Łączna
4. 921 92109 Budowa parkingu na placu byłej
Szkoły Podstawowej w Zagórzu 35 000 35 000 Urząd Gminy
Łączna
Ogółem 755 000 228 091 100 000 0 0 426 909 x
Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/97/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota
2016 r.
1 2 3 4
Przychody ogółem: 1 662 400,00
I Kredyty i pożyczki 1 455 400,00
1. Kredyty § 952 1 455 400,00
1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952
2. Pożyczki § 952
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków
pochodzących z budżetu U.E. § 903
4. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona § 931
4.1
Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona,
emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
środkami pochodzącymi z budżetu U. E
§ 931
5. Papiery wartościowe ( obligacje) dopuszczone do obrotu
zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny § 931
6. Nadwyżka z lat ubiegłych § 957
7. Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 207 000,00
8. Spłata pożyczek udzielonych § 951
9. Przelewy z rachunku lokat § 994
10. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44
Rozchody ogółem: 1 006 400,00
1. Spłaty kredytów § 992 866 581,00
1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z
podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992
2. Spłaty pożyczek § 992 139 819,00
3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu U. E § 963
4. Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982
4.1
Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w
związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami
pochodzącymi z budżetu U.e
§ 982
5. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. § 982
6. Udzielone pozyczki § 991
7. Przelewy na rachunki lokat § 994
Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/97/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Dotacje celowe w 2016 roku
Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania
Jednostka
otrzymująca
dotację
Kwota
dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 900 90001 6210
'Remont istniejącej
oczyszczalni ścieków w
Kamionkach poprzez
dostawę i montaż urządzeń'
Zakład
Gospodarki
Komunalnej w
Łącznej
64 000
2. 010 01010 6210
Zakup pompy do studni
głębinowej w miejscowości
Czerwona Górka
Zakład
Gospodarki
Komunalnej w
Łącznej
21 000
3. 921 92195 6300
Budowa pomnika św. Jana
Pawła II w Masłowie
Pierwszym
Gmina Masłów 3 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. 851 85154 2830
zorganizowanie wypoczynku
letniego dla dzieci z rodzin, w
których występuje problem
alkoholowy
wyłoniona w
drodze konkursu 10 000
2. 926 92605 2830 zadania z zakresu kultury
fizycznej i sportu
wyłoniona w
drodze konkursu 35 000
3. 754 75412 2820
wkład własny na zakup
ubrań specjalnych z
dofinansowaniem MSW
Ochotnicza Straż
Pożarna w
Łącznej
461
Ogółem 133 461
Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 1