Konsultacje Społeczne Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023 z dnia 29.07.2016r.

2016-08-12 1444
Art. czytany: 2541 razy

W dniu 29 lipca o godz.17.30 w budynku po byłej szkole podstawowej w Zagórzu odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Zaskale i Zagórze w sprawie konsultacji Programu Rewitalizacji Gminy Łączna. W spotkaniu uczestniczyli: koordynator programu Rafał Graczkowski, radny wsi Zaskale Januchta Jacek, sołtys wsi Zaskale Bernatek Marcin, pracownik Urzędu Gminy Mazurek Joanna oraz mieszkańcy Zaskala i Zagórza.
Pan Rafał Graczkowski przybliżył zebranym pojęcie i zakres programu rewitalizacji, przedstawił dane statystyczne, które pomagają określić szanse zarówno gminy jak i poszczególnych wsi, w tym Zaskala i Zagórza, do zakwalifikowania się do programu w celu zdobycia środków unijnych na realizację zadania.
Po prezentacji mieszkańcy przedstawili propozycje odbudowy swoich miejscowości. Mimo, że są to dwie wsie to proponują stworzenie wspólnego ośrodka kulturalnego dla dzieci i młodzieży. Dużym potencjałem tego pomysłu jest budynek po szkole podstawowej i duży plac wokół niego, który jest własnością gminy. Budynek wymaga remontu wewnątrz, przede wszystkim wymiana drzwi i okien. Proponuje się, aby przy tym budynku zagospodarować teren i zbudować plac zabaw dla dzieci oraz siłownię zewnętrzną dla wszystkich mieszkańców. Następna propozycja to boiska do gry w piłkę, w tym jedno na terenie przy kopalni PCC Silicium, gdzie obecnie dzieci same zrobiły sobie bramki i jest to ich miejsce spotkań, a drugie to boisko na terenie działki należącej do gminy we wsi Zaskale. Największym problemem obu wsi jest jednak droga w Ostrowie, która łączy oba sołectwa i prowadzi do budynku po szkole w Zagórzu. Niejednokrotnie próbowano naprawiać nawierzchnię kruszywem ale nie dawało to długotrwałych efektów.
Reasumując: propozycje sołectw Zaskala i Zagórza wyglądają następująco:
- remont budynku po szkole podstawowej w Zagórzu, przekształcenie go w świetlicę wiejską
- plac zabaw dla dzieci
- siłownia zewnętrzna dla mieszkańców
- boisko we wsi Zagórze i we wsi Zaskale
- remont drogi Ostrów
Na potrzeby całej gminy oba sołectwa zgodnie proponują:
- dopracowanie placu wokół biblioteki w miejscowości Kamionki
- zadbanie o plażę przy zbiorniku Jaśle.
W tym samym dniu o godz 19.00 w budynku po szkole podstawowej w Klonowie odbyło się następne spotkanie dotyczące programu rewitalizacji. Na spotkanie przybyli: koordynator projektu Rafał Graczkowski, radny – Śliwa Jacek, sołtys – Biela Bogdan, pracownik Urzędu Gminy Mazurek Joanna oraz mieszkańcy wsi Klonów. Pan Rafał Graczkowski przybliżył zebranym pojęcie i zakres programu rewitalizacji, przedstawił dane statystyczne, które pomagają określić szanse zarówno gminy jak i poszczególnych wsi, w tym Klonowa, do zakwalifikowania się do programu w celu zdobycia środków unijnych na realizację zadania.
Po prezentacji koordynatora mieszkańcy przedstawili swoje propozycje. Pragną przypomnieć wszystkim, że Klonów jest perłą i jedyną wsią górską w województwie świętokrzyskim i chcieliby aby pomóc im wyeksponować tą wieś i stworzyć z niej miejsce chętnie odwiedzane przez innych aby stworzyć warunki dla agroturystyki. W Klonowie jest budynek z placem po byłej szkole i mógłby stanowić ośrodek kulturalny, świetlicę całoroczną z opiekunem na etacie, która byłaby miejscem spotkań dla dzieci, młodzieży ale także starszych mieszkańców bo działa tu od wielu lat koło gospodyń wiejskich. Panie z koła gospodyń wiejskich proszą o pomoc i o dofinansowanie ich działalności, przede wszystkim zakup strojów, ponieważ nie mogą zaproponować nic zachęcającego młodzieży, która mogłaby przystąpić i kontynuować tą zanikającą tradycję. Budynek po szkole w Klonowie jest zabytkiem, który trzeba w całości wyremontować łącznie z dachem i ogrodzeniem wokół terenu. Ogrodzony plac proponuje się przekształcić w plac zabaw dla dzieci oraz ze względu na piękne widoki konieczny jest taras widokowy. Dla zareklamowania tej okolicy i chęci zaproszenia miłośników gór padła propozycja otworzenia szlaku rowerowego przebiegającego przez Klonów Kielce-Święta Katarzyna-Bodzentyn-Michniów. Z tej racji, że jest to górska wieś mieszkańcy proponują zbudowanie trasy biegowej narciarskiej. Największym problemem wsi według mieszkańców jest woda i proponują wykonać dodatkowy odwiert oraz wybudowanie kanalizacji. Kolejny problem to słaby sygnał telefoniczny i internetowy i dlatego prośba o maszt dla poprawy sygnału. Proponuje się remont oświetlenia i wymianę bardzo starych słupów. Są przerwy w oświetleniu i dlatego mieszkańcy proponują zamianę na instalację pod ziemią. Wspomniano o poprawieniu drogi powiatowej Występa Klonów Psary i drogi w kierunku Barcza, jednak radny wsi Jacek Śliwa uspokoił mieszkańców, że drogi te są już objęte planem robót w najbliższym czasie przez starostwo.
Podsumowując zebranie: mieszkańcy przedstawili następujące propozycje odnowy ich miejscowości:
- remont budynku po szkole podstawowej i przekształcenie go w całoroczną świetlicę z opiekunem
- budowa placu zabaw dla dzieci
- budowa tarasu widokowego
- budowa szlaku rowerowego przez Klonów
- budowa trasy biegowej narciarskiej
-dodatkowy odwiert dla polepszenia wody w Klonowie
Budowa kanalizacji
Budowa masztu dla sygnału telefonicznego i internetowego
- remont oświetlenia, wymiana słupów, instalacje pod ziemią

Dla potrzeb całej gminy mieszkańcy proponują:
- przeprowadzić kanalizację w całej gminie
- zagospodarować plac wokół biblioteki i zbudować muszlą koncertową.