ZARZĄDZENIE NR 43/2016 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 września 2016r.

2016-09-05 1321
Art. czytany: 2823 razy

w sprawie zmian w składzie Zespołu ds. rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR 43/2016
Wójta Gminy Łączna
z dnia 1 września 2016r.

w sprawie zmian w składzie Zespołu ds. rewitalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), zarządzam, co następuje:

§1
1. Ze składu Zespołu ds. rewitalizacji powołanego Zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Łączna, z dnia 4 maja 2016 roku odwołuję Pana Marcina Moćko.

2. W skład Zespołu jako Sekretarza Zespołu powołuję Panią Ninę Słabek - Karczewską.


§2
Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.


§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.


§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.