UCHWAŁA NR XXII/109/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016 roku

2016-09-07 0848
Art. czytany: 2264 razy

w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016 - 2022

UCHWAŁA NR XXII/109/2016
Rady Gminy Łączna

z dnia 25 lipca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje

§ 1
Zatwierdza się i przyjmuje do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016 – 2022, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:
Gmina Łączna nie posiadała do tej pory dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej”. Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016 - 2022, zwany dalej PGN, jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zasięgiem obszar całej Gminy Łączna. Celem głównym PGN-u jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podniesienie efektywności energetycznej. Realizacja celów, w konsekwencji ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.
Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów, realizujących określoną wizję gminy
w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Konieczność opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wiązała się
z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują szeregiem obowiązków, w tym w szczególności koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych
i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Opracowanie planu wynika także z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r. Treść i zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika ze szczegółowych zaleceń dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej opracowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Podstawą opracowanego dokumentu jest inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla w Gminie Łączna, w wyniku której określono zużycie energii w roku 2014. Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z metodyką zawartą w poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”. Celem realizacji Panu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łączna jest redukcja emisji dwutlenku węgla do 2020 roku w stosunku do przyjętego roku bazowego 2014. Redukcja emisji dwutlenku węgla będzie wynikiem zmniejszenia zużycia energii finalnej, a także zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Łączna.
Projekt dokumentu był opiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Kielcach pod kątem konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zarówno RDOŚ pismem z dnia 23.06.2016 r. jak i ŚPWIS pismem z dnia 22.06.2016 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko.
Zatwierdzony i przyjęty PGN jest niezbędnym dokumentem zarówno dla Gminy, jaki jej mieszkańców oraz innych podmiotów w sytuacji ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację zadań zapisanych w Planie np. z zakresu ochrony powietrza, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.