Uchwała Nr XXIII/113/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016 r.

2016-10-05 1251
Art. czytany: 2374 razy

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kam.
Uchwała Nr XXIII/113/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kam.


Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art.47 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. D.U. z 2016r. poz.198) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885) zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. Dz.U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. Dz.U. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, oraz z 2016 r. Dz.U. poz. 195) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu w formie dotacji z budżetu Gminy Łączna w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (kolonoskop i gastroskop) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Skarżysku-Kamiennej.

§ 2
Środki na realizację zadania, o których mowa w § 1 zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2016.

§ 3
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia zostaną określone odrębną umową zawartą pomiędzy Gminą Łączna a Powiatem Skarżyskim.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.