UCHWAŁA NR XXIII/115/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 września 2016 r.

2016-10-05 1258
Art. czytany: 2181 razy

zmieniająca Uchwałę Nr XXII/107/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016 r. wsprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna

UCHWAŁA NR XXIII/115/2016
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 28 września 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXII/107/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016 r.
wsprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) po
przedłożeniu przez Wójta Gminy Łączna projektu uchwały, Rada Gminy Łączna uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/107/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna
na obszarze gminy Łączna wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 ust. 1 skreśla się pkt. 6),
2) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ' Ustala się zakaz budowy przedsięwzięć mogących
zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem terenów
dróg i infrastruktury technicznej',
3) w § 9 pkt. 2 i w § 22 ust. 1 oraz w legendzie załącznika Nr 1 do uchwały opis terenu
funkcjonalnego oznaczonego symbolem 'RM' otrzymuje brzmienie: 'tereny zabudowy
zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej'.
4) Oznaczenia w załączniku Nr 1 do w/w uchwały, po zmianie otrzymują brzmienie
określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady
Gminy
Monika Pająk