Uchwała Nr XXVI/130/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Łączna na lata 2016-2023”

2017-01-11 0835
Art. czytany: 2302 razy

Uchwała Nr XXVI/130/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 grudnia 2016

w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Łączna
na lata 2016-2023”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gmina Łączna uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się „Program Rewitalizacji dla Gminy Łączna na lata 2016 – 2023”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Program Rewitalizacji
dla Gminy Łączna
na lata 2016-2023 w załączniku.