Uchwała Nr XXVI/130/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Łączna na lata 2016-2023”

2017-01-12 0829
Art. czytany: 2851 razy

Uchwała Nr XXVI/130/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 grudnia 2016

w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Łączna
na lata 2016-2023”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gmina Łączna uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się „Program Rewitalizacji dla Gminy Łączna na lata 2016 – 2023”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Program Rewitalizacji jest dokumentem wyznaczającym cele i kierunki kompleksowej odnowy obszarów kryzysowych na terenie Gminy Łączna w płaszczyznach: gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej, technicznej i społecznej. Kompleksowość działań przewidzianych w rewitalizacji ma na celu zapewnienie rozwoju zdegradowanych obszarów wymagających odnowienia.

Program Rewitalizacji umożliwi władzom samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach działań o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji.

Program Rewitalizacji uwzględnia m.in. zmianę krajowych, regionalnych oraz lokalnych dokumentów strategicznych oraz propozycje mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) Gmina Łączna wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie konieczności lub braku przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. Obie instytucje uzgodniły brak konieczności sporządzania takiej oceny (Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach znak pisma: NZ.9022.5.183.2016.; Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach znak pisma: WPN-II.410.267.2016.MO).

W związku z powyższym proponuje się przyjęcie powyższej uchwały.


Treść Programu w załączniku.