U C H W A Ł A Nr XXVIII/136/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2017 rok

2017-01-30 1438
Art. czytany: 1494 razy

U C H W A Ł A Nr XXVIII/136/2017
Rady Gminy Łączna
z dnia 24 stycznia 2017r.

w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2017 rok
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) w związku z § 53 Statutu Gminy Łączna (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 78 poz. 822) uchwala się, co następuje :
§ 1
Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Gminy Łączna na 2017 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i § 53 Statutu Gminy Łączna rada gminy uchwala ramowe plany pracy , w których określa tematy obrad, sposoby ich realizacji oraz ważniejsze zadania wójta , komisji i jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym i rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Załącznik do uchwały Nr XXVIII/136/2017
Rady Gminy Łączna z dnia 24.01.2017r.
Plan Pracy Rady Gminy Łączna
na 2017 rok
1. Uchwalenie budżetu Gminy Łączna na 2017 rok.
2. Zatwierdzenie rocznych planów pracy komisji Rady Gminy.
3. Kontrola funkcjonowania jednostek i przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych podległych gminie za 2016 rok .
4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium .
6. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych gminy tj. nabycia , zbycia, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gminnych
7. Promocja gminy, uroczystości gminne, dożynki itp.
8. Gospodarka wodno-ściekowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017roku.
10. Działania w kierunku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego kolejnych obrębów Gminy Łączna.
11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian budżetu oraz innych uchwał dotyczących gospodarki finansowej gminy.
13. Podejmowanie uchwał w sprawach stawek podatków lokalnych w granicach określonych ustawami.
14. Współpraca z samorządami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
15. Inne sprawy wynikające z bieżącej realizacji budżetu gminy i realizacji inwestycji.