Uchwała Nr XXIX/146/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgod

2017-02-24 1311
Art. czytany: 2874 razy

Uchwała Nr XXIX/146/2017
Rady Gminy Łączna
z dnia 15 lutego 2017 r.w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 rokuNa podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.
o funduszach sołeckich ( Dz. U. z 2014 r. poz. 301), w związku z art. 7 ust.1 pkt 17 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.446 ), Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:§ 1

Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego
w budżecie Gminy Łączna na 2018 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r , poz.301.) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy Rada Gminy podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.
W gminie , w której funkcjonuje 13 sołectw, wyrażenie zgody na utworzenie funduszu sołeckiego wiąże się z rozdrobnieniem środków. Ze względu na brak możliwości zapewnienia środków finansowych w budżecie gminy w wysokości określonej ustawą z 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim dla każdego sołectwa, postanawia się nie tworzyć powyższego funduszu sołeckiego.