Uchwała Nr XXX/153/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017 r.

2017-04-05 1001
Art. czytany: 2592 razy


Uchwała Nr XXX/153/2017
Rady Gminy Łączna
z dnia 31 marca 2017 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu


Na podstawie art. 10 ust. 2 , art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446
z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego w formie dotacji z budżetu Gminy Łączna w wysokości 200 000 zł
( słownie : dwieście tysięcy zł) z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 0590T w miejscowości Podłazie .

§ 2
Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Łączna na 2017 rok.

§ 3
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania określonego w § 1 , oraz zasady jej rozliczania regulować będzie odrębna umowa zawarta pomiędzy Gminą Łączna a Powiatem Skarżyskim.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.