Uchwała nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

2017-07-10 1208
Art. czytany: 1926 razy

Uchwała nr XXXII/161/2017
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 czerwca 2017 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok


Działając na podstawie art. 18 ust.2 oraz pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446.), oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.