Uchwała Nr XXXII/163/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

2017-07-10 1211
Art. czytany: 1938 razy

Uchwała Nr XXXII/163/2017
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 czerwca 2017


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


§ 1

Udziela absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu Gminy Łączna za 2016 rok.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E


Rada Gminy ma wyłączną właściwość przyznaną jej przez ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) do uchwalenia budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm. ) w art. 271 ust. 1 stanowi iż: „ Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z:
1/sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2/ sprawozdaniem finansowym;
3/ opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268;
4/ opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2;
5/ informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
6/ stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Wszystkie powyżej wskazane przesłanki zostały spełnione dlatego podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.