Uchwała Nr XXXIII/164/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 26 lipca 2017 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023”

2017-08-04 0922
Art. czytany: 3422 razy

Uchwała Nr XXXIII/164/2017
Rady Gminy Łączna
z dnia 26 lipca 2017
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023”
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 6a ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
Rada Gminy Łączna
uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się aktualizację „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016 – 2023”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
„Program Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016 – 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Program Rewitalizacji jest dokumentem wyznaczającym cele i kierunki kompleksowej odnowy obszarów kryzysowych na terenie Gminy Łączna w płaszczyznach: gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej, technicznej i społecznej. Kompleksowość działań przewidziany w rewitalizacji ma na celu zapewnienie rozwoju zdegradowanych obszarów wymagających odnowienia.
Program Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023 został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do Departamentu Polityki Regionalnej celem jego oceny i zaopiniowania pod względem zgodności z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Gmina Łączna otrzymała opinię z której wynikało iż należy dokonać korekty programu w zakresie: diagnozy, zasięgu obszaru rewitalizacji i obszaru zdegradowanego, uzupełnienia wskaźników monitorujących wdrażanie dokumentu. W związku z powyższym w dokumencie wprowadzono następujące zmiany:
 Uzupełniono diagnozę podobszarów rewitalizacji str. 52-88. Diagnoza zawiera analizę wszystkich sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno – przestrzennej i technicznej.
 Na podstawie diagnozy zawartej w rozdziale 2 wyznaczono granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na stronach 47-51 wskazano obszar zdegradowany na którym występują negatywne zjawiska (m.in. wstawiono mapę obrazującą obszar). Na str. 51 wyznaczono podobszary rewitalizacji. Lokalizacja podobszarów rewitalizacji została przedstawiona w rozdziale nr 5.
 W rozdziale System monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu dodano tabelę z podstawowymi wskaźnikami monitoringu wdrażania Programu Rewitalizacji.
 W dokumencie zmieniono nazewnictwo obszar rewitalizacji 1,2 … na podobszar rewitalizacji 1, 2….
Pozostałe elementy dokumentu pozostały niezmienione. W związku z powyższym proponuje się przyjęcie powyższej uchwały.

Program Rewitalizacji w załączniku.