UCHWAŁA NR XXXVI/174/2017 RADY GMINY ŁACZNA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. E. G. Kaszyńskiego „Nurta” w Goździe.

2017-11-09 1259
Art. czytany: 2125 razy

UCHWAŁA NR XXXVI/174/2017
RADY GMINY ŁACZNA
z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej
im. E. G. Kaszyńskiego „Nurta” w Goździe.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 116 i art. 117 ust. 1, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 88 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:§ 1.
Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. E. G. Kaszyńskiego „Nurta” w Goździe z siedzibą w Goździe 125 stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową im. E. G. Kaszyńskiego „Nurta” w Goździe z siedzibą w Goździe 125.

§ 2.
Obwód Szkoły Podstawowej im. E. G. Kaszyńskiego „Nurta” w Goździe obejmuje miejscowości: Gózd, Jęgrzna od nr 1 do nr 77, Klonów, Występa od Nr 1 do Nr 31.


§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVI/174/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2017r.


Reforma edukacji, zainicjowana przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, wprowadza zmianę ustroju szkolnego.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową , w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku w drodze uchwały stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową.
Uchwała ma charakter deklaratoryjny i stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów – Prawo oświatowe.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.