UCHWAŁA Nr XXXVI/175/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2017 roku

2017-11-09 1301
Art. czytany: 2204 razy

UCHWAŁA Nr XXXVI/175/2017

RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 października 2017 roku


w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 127 ust. 2, art. 129 ust.1 pkt. 2 i ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.
Z dniem 31 sierpnia 2017 roku stwierdza się zakończenie działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej.

§2.
1. Mienie ruchome znajdujące się w dotychczasowym Gimnazjum, z chwilą zakończenia jego działalności zostanie rozdysponowane zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Łączna.
2. Wskazuje się Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego Gimnazjum było ostatnim miejscem pracy.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXXVI/175/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2017 r.

Reforma edukacji, zainicjowana przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, wprowadza zmianę ustroju szkolnego

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wykonanie zapisów art. 129 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) - który stwierdza, iż za dzień zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum uznaje się dzień 31 sierpnia roku, w którym następuje włączenie dotychczasowego gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej. Zgodnie z uchwałą nr XXX/147/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017 r. włączenie Gimnazjum w Łącznej do Szkoły Podstawowej w Łącznej nastąpi z dniem 1 września 2017 r.
Organ prowadzący jest zobowiązany w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. stwierdzić w drodze uchwały zakończenie działalności gimnazjum.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione,