UCHWAŁA Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały

2017-11-09 1304
Art. czytany: 2219 razy

UCHWAŁA Nr XXXVI/178/2017
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami)
Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§1
W Uchwale Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna w części załącznika graficznego wprowadza się zmianę dotyczącą powiększenia granic opracowania planu, zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną całość.

§2
Pozostałe postanowienia zawarte w Uchwale Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016 r. – nie ulegają zmianie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


Zmiana Uchwały Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wynika z przeprowadzonych rozmów i ustaleń z właścicielami nieruchomości objętych planem oraz podjętych decyzji na etapie opracowania koncepcji miejscowego planu, w szczególności przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, w kontekście kierunków rozwoju lokalnego układu komunikacji. Wprowadza się powiększenie granic opracowania planu o południowy teren drogi gminnej działki nr ewid. 53, mającej umożliwić obsługę terenów inwestycyjnych na nieruchomościach bezpośrednio przylegających do tej drogi. Ponadto, precyzuje się obszar opracowania planu poprzez poszerzenie w północnej jego części przebiegu granicy wzdłuż drogi gminnej działki nr ewid. 7 i nr ewid. 15, który wynika z istniejącego układu granic ewidencyjnych nieruchomości.