Uchwała Nr XXXVII/182/ 2017 Rady Gminy Łączna z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę

2017-11-28 0850
Art. czytany: 1995 razy


Uchwała Nr XXXVII/182/ 2017
Rady Gminy Łączna
z dnia 21 listopada 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu


Na podstawie art. 10 ust. 2 , art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446
z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1

Treść § 1 Uchwały nr XXX/153/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 31marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu, otrzymuje brzmienie „ § 1 Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego w formie dotacji z budżetu Gminy Łączna
w wysokości 214 000 zł ( słownie : dwieście czternaście tysięcy zł)
z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 0590T
w miejscowości Podłazie .

§ 2
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.