Projekt budżetu na 2018r.

2017-12-14 1040
Art. czytany: 2177 razy

Projekt
Uchwała Nr …………
Rady Gminy Łączna
z dnia ………..………
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2,3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 23 084 940 zł,
z tego:

a) dochody bieżące 17 990 000 zł
b) dochody majątkowe 5 094 940 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24 277 330 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące 17 862 700 zł
b) wydatki majątkowe 6 414 630 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane
w roku budżetowym w wysokości 5 851 330 zł,
a) wydatki majątkowe 5 851 330 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 192 390 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 1 192 390 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 2 088 390 zł, rozchody w wysokości 896 000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
2) celową w wysokości - 53 000 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 .
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 38 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 450 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7
Ustala się dochody w kwocie 16 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 z późn. zm. ) oraz wydatki w kwocie 16 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 300 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 622 298 zł, wydatki – 1 621 898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 215 070 zł; wydatki – 215 070 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów.
1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 800 000 zł, w tym:
a) kredyty 800 000 zł,
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 192 390 zł, w tym:
a) kredyty 1 192 390 zł
3) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 557 610 zł , w tym:
a) zaciągnięte kredyty 557 610 zł


§ 12

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały

§ 13

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018 roku do kwoty 300 000 zł,
- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300 000 zł.§ 14

Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
3) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi
w ramach działu,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.