UCHWAŁA NR XXXIX/187/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 grudnia 2017r.

2018-01-15 1049
Art. czytany: 2199 razy

UCHWAŁA NR XXXIX/187/2017
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 28 grudnia 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła”
w Łącznej w Przedszkole w Łącznej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 w związku z art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 88 i art. 92 ust 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. , poz. 59 z późn. zm. ), w związku z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2017 r. , poz. 60 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


§ 1.
W uchwale Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej w Przedszkole w Łącznej prowadza się następujące zmiany:

§ 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
§ 2.
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XXXIX/187/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA Z DNIA 28 GRUDNIA 2017R.

Podporządkowanie oddziałów przedszkolnych jako Przedszkole Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Łącznej spowodowało objęcie tego Przedszkola większym nadzorem pedagogicznym. Włączenie Przedszkola w struktury Zespołu było działaniem uzasadnionym z punktu widzenia organizacyjnego.
Wojewoda Świętokrzyski dokonując analizy prawnej w/w uchwały pismem z dnia 4 grudnia 2017r. przedstawił zastrzeżenia do § 6 przedmiotowej uchwały stwierdzając, iż z żadnego przepisu nie wynika, że uchwała ta jest aktem prawa miejscowego i nie mieści się w ustalonym przez ustawodawcę katalogu aktów podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym.
Uwzględniając powyższe argumenty i interpretację uznaje się za celowe i zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały.