ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na tereni

2018-01-29 1304
Art. czytany: 1373 razy

ZARZĄDZENIE NR 2/2018
Wójta Gminy Łączna
z dnia 8 stycznia 2018r.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie Gminy Łączna w 2018 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm. ), art.18 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2203 ) oraz Uchwały Nr XXXIX/188/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego zarządzam, co następuje:§ 1.
Przyjąć roczną wysokość dotacji na jednego ucznia w kwocie 7.849,33 złotych dla dotacji na prowadzenie oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie Gminy Łączna w 2018 roku.§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.