ZARZĄDZENIE NR 29/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 24 maja 2018r.

2018-06-06 1326
Art. czytany: 1797 razy

ZARZĄDZENIE NR 29/2018

Wójta Gminy Łączna
z dnia 24 maja 2018r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Łączna i zadań jednostek organizacyjnych Gminy Łączna w zakresie kontroli zarządczej.


Na podstawie art. 33 ust 2 i ust 5ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. ) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam Regulamin kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Łączna i zadań jednostek organizacyjnych Gminy Łączna w zakresie kontroli zarządczej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Jednostki organizacyjne Gminy Łączna dostosują dokumentację dotyczącą sprawowania kontroli zarządczej do wymogów załączonego regulaminu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Łączna.
.
§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Łączna
i zadań jednostek organizacyjnych Gminy Łączna w zakresie kontroli zarządczej

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.