Pytania: Modernizacja Infrastruktury sportowej

2018-09-04 1235
Art. czytany: 1911 razy

W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych Dz. U.
z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 dla zadania 1
Przedmiary robót obejmują zarówno oświetlenie boiska, jak i oświetlenie terenu. Dokumentacja projektowa dotyczy wyłącznie oświetlenia boiska. Proszę
o potwierdzenie, że w związku z brakiem dokumentacji projektowej, podstawą wyceny „oświetlenia terenu” jest przedmiar robót
Odpowiedź
Do ogłoszenia o przetargu załączona została dokumentacja techniczna wraz
z przedmiarem robót dotycząca oświetlenia boiska. Do wyliczeń należy przyjąć tylko oświetlenie boiska. Rozdziału 1.4 45316100-6 OŚWIETLENIE TERENU
z przedmiaru robót nie należy brać pod uwagę.

Pytanie 1 dla zadania 2
Przedmiar robót poz. 95-109 dotyczy oświetlenia terenu. Załączony do zadania 2 projekt branży elektrycznej dotyczy oświetlenia boiska dla zadania nr 1 (Kamionki). Proszę o potwierdzenie, że w zadaniu nr 2 należy wycenić jedynie oświetlenie terenu zgodnie z przedmiarem (brak projektu na ten zakres), a oświetlenie boiska nie wchodzi w zakres inwestycji.
Odpowiedź
Załączony projekt dotyczy oświetlenia płyty boiska, natomiast pozycje w przedmiarze nazywają się oświetlenia terenu. I przedmiar i projekt dotyczą oświetlenia boiska.

Dodatkowo w poz. 98 przedmiaru podano oprawy rtęciowe, do wyliczeń i późniejszej realizacji proszę przyjąć reflektory LED.