ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych

2018-09-27 1443
Art. czytany: 2115 razy


Łączna,27.09.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.3.3-1/2018

Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego
w zakresie stosowania TIK

I. Zamawiający:
Gmina Łączna
z siedzibą: Kamionki 60, 26-140 Łączna
NIP: 663 18 67 303, REGON: 291010180

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Link do konkursu:
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1714-ogloszenie-konkursu-numer-rpsw-08-03-03-iz-00-26-167-17-w-ramach-poddzialania-8-3-3-rozwoj-edukacji-ksztalcenia-ogolnego-w-zakresie-stosowania-tik

II. Miejsce publikacji zapytania ofertowego
1. Siedziba Zamawiającego: Kamionki 60, 26-140 Łączna
2. Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
3. Strona internetowa Zamawiającego: http://www.uglaczna.bip.doc.pl/

III. Przedmiot zamówienia

Dane dotyczące projektu:
Biuro Projektu – Urząd Gminy w Łącznej - Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie
Termin realizacji projektu: od 1 września 2018r. do 30 czerwca 2020r.
Wartość projektu 396 407,50 zł
Liczba szkół biorących udział w projekcie: 2
Liczba uczniów biorących udział w projekcie: 142
Wniosek o dofinansowanie projektu przewiduje zatrudnienie Koordynatora, koordynatorów lokalnych, księgowych, zakupy materiałów dydaktycznych i sprzętu komputerowego, organizacje różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w tym także w postaci kółek zainteresowań i wyrównawczych, promocję projektu.

Kody CPV:
80.00.00.00-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe
80.57.00.00-0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
80.58.00.00-3 - oferowanie kursów językowych

Okres realizacji umowy dla każdej części - od momentu podpisania umowy do 30.06.2020r.

Miejscem realizacji zamówienia są siedziby szkół:
- Szkoła Podstawowa w Łącznej, z adresem: Kamionki 63, 26-140 Łączna, dla części od 1 do 7 oraz częściowo 13 (1 grupa).
- Szkoła Podstawowa w Goździe z adresem: Gózd 125, 26-140 Łączna dla części od 8 do 12 oraz częściowo 13 (1 grupa).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę części. Przedmiot zamówienia obejmuje13 części:

Część nr 1 Warsztaty z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla SP w Łącznej dla 1 grupy
Warsztaty z matematyki dla 1 grupy – łącznie 70 godz. lekcyjnych. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będą się odbywać we wtorki godz. 13.20-14.05.

Wykonawcy zajęć dla części 1 muszą spełniać następujące wymogi:
• wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym
• ukończone studia o kierunku matematyka lub studia podyplomowe z matematyki
• 3 lata stażu pracy pedagogicznej w ciągu ostatnich 5 lat

Część nr 2 Warsztaty z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla SP w Łącznej dla 1 grupy
Warsztaty z matematyki dla 1 grupy – łącznie 70 godz. lekcyjnych. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będą się odbywać w piątki godz. 14.15-15.00.

Wykonawcy zajęć dla części 2 muszą spełniać następujące wymogi:
• wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym
• ukończone studia o kierunku matematyka lub studia podyplomowe z matematyki
• 3 lata stażu pracy pedagogicznej w ciągu ostatnich 5 lat

Część nr 3 Warsztaty z biologii/przyrody z wykorzystaniem narzędzi TIK dla SP w Łącznej dla 1 grupy
Warsztaty z biologii/przyrody – łącznie 70 godz. lekcyjnych. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będą się odbywać w poniedziałki godz. 13.20-14.05.

Wykonawcy zajęć dla części 3 muszą spełniać następujące wymogi:
• wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym
• ukończone studia o kierunku biologia lub studia podyplomowe z przyrody
• 3 lata stażu pracy pedagogicznej w ciągu ostatnich 5 lat

Część nr 4 Warsztaty z biologii/przyrody z wykorzystaniem narzędzi TIK dla SP w Łącznej dla 1 grupy
Warsztaty z biologii/przyrody – łącznie 70 godz. lekcyjnych. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będą się odbywać w piątki godz. 13.20-14.05.

Wykonawcy zajęć dla części 4 muszą spełniać następujące wymogi:
• wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym
• ukończone studia o kierunku biologia lub studia podyplomowe z przyrody
• 3 lata stażu pracy pedagogicznej w ciągu ostatnich 5 lat

Część nr 5 Warsztaty z języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi TIK dla SP w Łącznej dla 1 grupy
Warsztaty z języka angielskiego dla 1 grupy – łącznie 70 godz. lekcyjnych. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będą się odbywać w czwartki godz. 14:15-15.00.

Wykonawcy zajęć dla części 5 muszą spełniać następujące wymogi:
• wykształcenie wyższe (minimum licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym
• ukończone studia o kierunku filologia angielska
• 3 lata stażu pracy pedagogicznej w ciągu ostatnich 5 lat

Część nr 6 Warsztaty z języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi TIK dla SP w Łącznej dla
1 grupy
Warsztaty z języka angielskiego dla 1 grupy – łącznie 70 godz. lekcyjnych. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będą się odbywać we wtorki godz. 13.20 – 14.05.

Wykonawcy zajęć dla części 6 muszą spełniać następujące wymogi:
• wykształcenie wyższe (minimum licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym
• ukończone studia o kierunku filologia angielska
• 3 lata stażu pracy pedagogicznej w ciągu ostatnich 5 lat

Część nr 7 Warsztaty z informatyki da SP w Łącznej dla 3 grup
Warsztaty z informatyki dla 3 grup – łącznie 70 godz. na grupę x 3 grupy = 210 godzin lekcyjnych. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będą się odbywać:
- dla grupy 1 - poniedziałek13.20-14.05
- dla grupy 2 – wtorek 13.20-14.05
- dla grupy 3 – czwartek – 13.20-14.05

Wykonawcy zajęć dla części 7 muszą spełniać następujące wymogi:
• wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym
• ukończone studia o kierunku informatyka lub studia podyplomowe na kierunku informatyka
• 3 lata stażu pracy pedagogicznej w ciągu ostatnich 5 lat

Część nr 8 Warsztaty z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla SP w Goździe dla 4 grup
Warsztaty z matematyki – łącznie 70 godz. na grupę x 4 grupy = 280 godzin lekcyjnych. Zajęcia
w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będą się odbywać:
- dla grupy 1 – poniedziałek 14.20 – 15.05
- dla grupy 2 – środa 14.20 -15.05
- dla grupy 3 – czwartek 12.30 – 13.25
- dla grupy 4 – czwartek 13.25 – 14.10

Wykonawcy zajęć dla części 8 muszą spełniać następujące wymogi:
• wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym
• ukończone studia o kierunku matematyka lub studia podyplomowe matematyka
• 3 lata stażu pracy pedagogicznej w ciągu ostatnich 5 lat

Część nr 9 Warsztaty z języka polskiego z wykorzystaniem narzędzi TIK dla SP w Goździe dla 4 grup Warsztaty z języka polskiego – łącznie 70 godz. na grupę x 4 grupy = 280 godzin lekcyjnych. Zajęcia
w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będą się odbywać:
- dla grupy 1 – wtorek 12.30 – 13.20
- dla grupy 2 – czwartek 14.20 – 15. 05
- dla grupy 3 - środa 13. 20 – 14.10
- dla grupy 4 – środa 14.20 – 15. 05

Wykonawcy zajęć dla części 9 muszą spełniać następujące wymogi:
• wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym
• ukończone studia o kierunku filologia polska
• 3 lata stażu pracy pedagogicznej w ciągu ostatnich 5 lat

Część nr 10 Warsztaty z języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi TIK dla SP w Goździe dla 4 grup
Warsztaty z języka angielskiego – łącznie 70 godz. na grupę x 4 grupy = 280 godzin lekcyjnych. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będą się odbywać:
- dla grupy 1 – poniedziałek 14.20-15.05
- dla grupy 2 – środa 14.20- 15.05
- dla grupy 3- czwartek 12.30 – 13.15
- dla grupy 4 – czwartek 14.20 – 15.05

Wykonawcy zajęć dla części 10 muszą spełniać następujące wymogi:
• wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym
• ukończone studia o kierunku filologia angielska
• 3 lata stażu pracy pedagogicznej w ciągu ostatnich 5 lat

Część nr 11 Warsztaty z przyrody z wykorzystaniem narzędzi TIK dla SP w Goździe dla 1 grupy
Zajęcia dla 1 grupy 70 godz. Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będą się odbywać
w czwartki godz. 13.25-14.10.

Wykonawcy zajęć dla części 11 muszą spełniać następujące wymogi:
• wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym
• ukończone studia o kierunku biologia lub studia podyplomowe o kierunku przyroda
• 3 lata stażu pracy pedagogicznej w ciągu ostatnich 5 lat

Część nr 12 Warsztaty z informatyki dla SP w Goździe dla 4 grup
Warsztaty z informatyki – łącznie 70 godz. na grupę x 4 grupy = 280 godzin lekcyjnych. Zajęcia
w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będą się odbywać:
- dla grupy 1 – poniedziałek 13.25-14.10
- dla grupy 2 – wtorek 14.20-15.05
- dla grupy 3- środa 13.25 – 14.05
- dla grupy 4- środa 12.30 – 13.15

Wykonawcy zajęć dla części 12 muszą spełniać następujące wymogi:
• wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym
• ukończone studia o kierunku informatyka lub studia podyplomowe o kierunku edukacja techniczno- informatyczna
• 3 lata stażu pracy pedagogicznej w ciągu ostatnich 5 lat

Część nr 13 Zajęcia dla nauczycieli w ramach zadania 1 Organizacja szkoleń E-NAUCZYCIEL dla 2 grup
Dla 2 grup po 48 godz. * 2 grupy = 96 godz. Zajęcia dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Łącznej (jedna grupa) i Szkoły Podstawowej w Goździe (druga grupa). Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będą się odbywać w terminie uzgodnionym z wybranym oferentem.

Wykonawcy zajęć dla części 13 muszą spełniać następujące wymogi:
• wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym
• 3 lata stażu pracy pedagogicznej w ciągu ostatnich 5 lat

Zamawiający przewiduje 6 krotne rozliczenie godzin z Wykonawcami na podstawie liczby przeprowadzonych godzin zajęć:
- od momentu podpisania umowy do 21.12.2018r.
- od 22.12.2018r. do 21.03.2019r.
- od 22.03.2019r. do 25.06.2019r.
- od 26.06.2019r. do 23.12.2019r.
- od 24.12.2019r. do 25.03.2020r.
- od 26.03.2020r. do 30.06.2020r.

Wyjaśnienia dotyczące zamówienia:
- jedna godzina lekcyjna/zajęć równa jest 45 minutom,
- ilość dzieci w grupie: zostanie ustalona po przeprowadzeniu rekrutacji,
- ostateczne decyzje, co do terminu i godzin przeprowadzanych zajęć podejmuje dyrektor danej szkoły, stąd istnieje możliwość zmiany godzin zajęć ale za zgodę dyrektora danej placówki.
- każdy wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części,
- Oferent/Wykonawca składając ofertę na wiele części każdorazowo musi złożyć komplet dokumentów w osobnej kopercie dla każdej części osobno, nie ma możliwości złożenia kilku ofert (zał. 1) i podpięcia pod nie po 1 szt. pozostałych załączników i złożenia ich w 1 kopercie – taka oferta będzie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zapytania ofertowego,
- w trakcie realizacji zamówienia wykonawca dla każdej części wypełnia osobny dziennik zajęć dla uczestników, gdyż będzie miał podpisaną oddzielną umowę na każdą część;
- program pracy na dany semestr, który należy dołączyć do dziennika można wypełniać ręcznie lub wydrukować z wersji elektronicznej;
- ewaluację zajęć prowadzący/a zajęcia przygotowuje raz na zakończenie każdego semestru, wówczas nauczyciel dostarcza wraz z dziennikiem zajęć ewaluację za dany okres.

Zakłada się, że w realizacji zajęć wykorzystywane będą aktywizujące metody nauczania, motywujące dzieci do czynnego udziału w zajęciach, zwiększy się dostępność i podniesie jakość wsparcia i pomocy uczniom zdolnym jak i tym, którzy mają trudności z nauką biorących udział w zajęciach wyrównawczych.

Szczegółowe obowiązki prowadzących zajęcia w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych
w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna”, które są przedmiotem niniejszego zamówienia, zawarte są w załączniku nr 8 do Zapytania – zakres czynności do umowy zlecenia.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki wymienione w 22 ust. 1 pkt. 2, 1b ustawy Prawo zamówień Publicznych.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga podpisania oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru z zał. nr 2 do Zapytania.

1. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania danego zadania
w zamówieniu musi wykazać, że dysponuje zespołem zdolnym do realizacji zamówienia,
a w szczególności co najmniej jedną osobę posiadającą klasyfikacje wymienione pod opisem każdej części „III. Przedmiot zamówienia” niniejszego Zapytania. Wykaz osób, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i kwalifikacji, niezbędnych do wykonania zamówienia wypełniony według załącznika nr 5 i 6 do Zapytania wg formuły spełnia - nie spełnia.
Wykonawcy poszczególnych części muszą posiadać wykształcenie i kwalifikacje zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).

2. Potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.
Dot. wszystkich części: na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga podpisania oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz załączenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych podpisania oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy p.z.p.

Ocena spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia będzie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: „spełnia” lub „nie spełnia”.
Wykonawca musi potwierdzić spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi zał. 3 do zapytania.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3.1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2, 1b ustawy Zamawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów i oświadczeń:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 2, 1b ustawy Pzp - z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do zapytania,
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do zapytania,
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 do zapytania.

4 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, winien przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 7 do zapytania.

5. W celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Zamawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów i oświadczeń:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp -
z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do zapytania.

6. Uwaga:
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający wzywa wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów.

7. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a zatem każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest obowiązany złożyć:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 2, 1b ustawy Pzp - z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do zapytania,
- pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 7 do zapytania
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp -
z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do zapytania

natomiast pełnomocnik w imieniu wykonawców winien złożyć wspólnie dokumenty
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do zapytania
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 do zapytania.
Pełnomocnik przedkłada pełnomocnictwo, które powinno mieć formę pisemną.

Dokumenty o których mowa w niniejszym zapytaniu mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

8. Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia (wzór zał. 4 do zapytania).

V. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca podaje w ofercie cenę ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w wysokości brutto. Ocenie będzie podlegała cena ryczałtowa za wykonanie całego zakresu usługi
i stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umówionego rezultatu bez względu na ujawnione w toku realizacji zlecenia okoliczności oraz zdarzenia. Wskazana cena ryczałtowa nie może ulec zmianie z zastrzeżeniem zmiany urzędowej stawki VAT lub na żądanie Zamawiającego ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej kwota brutto oznacza także koszty pracodawcy.
2. Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 1 do Zapytania.
Cenę oferty należy podać w kwocie brutto PLN cyfrowo i słownie.
3. Przed sporządzeniem oferty, każdy z oferentów powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia, warunkami, w jakich wykonywane będzie zadanie; wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy
z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Cenę ofertową wykonawca wylicza sam i na swoją odpowiedzialność.
4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty dla każdej części osobno jest:
cena – 100 %
Sposób oceny ofert.
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

C min.
C = ------------ x 100
C bad.

gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
C bad. – cena oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje dla danej części najniższą cenę wykonania przedmiotu umowy.
7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, jego oferta zostanie odrzucona.
9 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VI. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1. Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 5 października 2018r. do godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.

Gmina Łączna
Kamionki 60, 26-140 Łączna

Kopertę należy oznakować napisem o treści:
Oferta na Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych
w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna” z dopiskiem „nie otwierać do dnia 05.10.2018”, godz. 8:30.

Nie dopuszcza się składania ofert faxem lub e-mailem. Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko
i wyłącznie te oferty, które fizycznie do niego wpłyną w wyznaczonym terminie.

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.10.2018r. godz. 8:35.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
6.Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłane do Oferenta bez otwierania.
7. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty. 8. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Zlecenie podwykonawcom
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zadania innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uzna za najkorzystniejszą zostanie zobowiązany do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do zapytania.
2. Postanowienia umowy stanowiące obowiązujący wzorzec i nie podlegają negocjacjom.
3. Dopuszcza się możliwość zmian umowy jedynie w następujących przypadkach:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.
3. W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub fragmentów zapisów użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.
4. Zmiany umowy nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
5. Zleceniodawca przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w innych niż wyżej wymienionych przypadkach:
a. jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
b. jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. Termin realizacji umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa Zleceniobiorcy do dodatkowego wynagrodzenia.

VIII. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

IX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gmina Łączna – Kamionki 60, 26-140 Łączna

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
• listownie na adres: Urząd Gminy – Kamionki 60, 26-140 Łączna
• przez e-mail: [email protected]

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem,
w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
• czasu obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
X. Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji związanych z zamówieniem jest Pan Rafał Graczkowski – tel. 506 366 525, e-mail: [email protected]

Przy czym e-mailowo odpowiedzi będą udzielane na zapytania, które wpłyną do 03.10.2018r. do godz. 12:00.
Przygotował: Rafał Graczkowski
Zatwierdził:……………………………………………………….
Romuald Kowaliński – Wójt Gminy
Załączniki:
1 Formularz ofertowy
2 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 2, 1b ustawy Pzp
3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4 Oświadczenie o braku powiązań
5 Wykaz osób
6 Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
7 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia
8 Wzór umowy

Link do bazy konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1139681#.