ZARZĄDZENIE NR 51 /2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych.

2018-10-23 1441
Art. czytany: 1897 razy

ZARZĄDZENIE NR 51 /2018
Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 roku
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych.

Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. 2015 poz. 1829), § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Szefów Obrony Cywilnej Województwa, Powiatów i Gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), w celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych oraz zapewnienia osiągnięcia wysokich efektów szkoleniowych, zarządza się, co następuje:
§ 1.
Zgodnie „Planem Szkolenia Obronnego Urzędu Gminy w Łącznej na rok 2018” w Gminie Łączna zostaną przeprowadzone gminne ćwiczenia obronne nt.:
OSIĄGANIE STANU GOTOWOŚCI OBRONNEJ CZASU KRYZYSU W GMINIE W TYM PRAKTYCZNE ROZWINIĘCIE AKCJI KURIERSKIEJ SIŁAMI WÓJTA GMINY.
§ 2.
Jako cele szkoleniowe ćwiczeń obronnych przyjąć:
1. Ugruntowanie wiedzy o istocie wyższych stanów gotowości obronnej państwa
i sposobach realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.
2. Wyrobienie i utrwalenie w uczestnikach gry umiejętności i nawyków działania zespołowego, w ramach określonych zespołów funkcjonalnych, na rzecz skutecznego kierowania podległymi zespołami i komórkami organizacyjnymi.
3. Zgrywanie komórek organizacyjnych urzędu gminy w wykonywaniu zadań wynikających z wprowadzenia stanu gotowości obronnej czasu kryzysu (w tym sprawdzenie sprawności rozwinięcia stałego dyżuru Wójta Gminy)
4. Doskonalenie funkcyjnych akcji kurierskiej (kurierów-łączników , kurierów-wykonawców i kurierów) w wykonywaniu zadań na określonych funkcjach (trening praktyczny)
§ 3.
Ćwiczenia obronne przeprowadzę w dniu 27 listopada br. w godzinach od 7. 00 do 16. 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej.
§ 4.
Do udziału w ćwiczeniach obronnych powołuję:
1. Sekretarza Gminy,
2. Kierowników wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Łącznej.
3. Osoby zajmujące Samodzielne Stanowiska Urzędu Gminy w Łącznej.
4. Kierowników podległych jednostek organizacyjnych :
a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej,
b) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łącznej,
c) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
5. Gminnego Komendanta OSP,
6. Skład osobowy Stałego Dyżuru Wójta Gminy Łączna,
7. Skład osobowy Akcji Kurierskiej Wójta Gminy Łączna,
8. Skład osobowy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
§ 5.
Ćwiczeniami będę kierował osobiście .
§ 6.
Opracowanie ćwiczeń obronnych powierzam Pracownikowi ds. Obronnych, według moich wytycznych, stanowiących załącznik do zarządzenia.
§ 7.
Dokumentację ćwiczeń obronnych przedstawić:
- do zatwierdzenia do dnia 20 października br.
- do akceptacji Wojewodzie Świętokrzyskiemu w terminie do dnia 27 października br.
§ 8.
Pracownika do Spraw Obronnych czynię odpowiedzialnym za:
1. Powiadomienie uczestników ćwiczeń obronnych o terminie i miejscu ich prowadzenia;
2. Przeprowadzenie instruktażu z uczestnikami ćwiczenia;
3. Przygotowanie miejsca prowadzenia gry decyzyjnej;
4. Opracowanie i przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonej gry decyzyjnej,
z uwzględnieniem wniosków przesłanych przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych.
§ 9.
Uczestnicy ćwiczeń - do czasu ich rozpoczęcia, każdy według kompetencyjnej odpowiedzialności:
1. Uaktualnią posiadaną dokumentacje obronną przypisaną danemu szczeblowi organizacyjnemu,
2. Przygotują podległe jednostki organizacyjne pod względem teoretycznym i praktycznym do udziału w ćwiczeniu,
3. Zapewnią udział w ćwiczeniu sił i środków przewidzianych w odpowiednich planach oraz miejsca pracy dla zespołów ćwiczących,
§ 10.
Sekretarz Gminy:
1. W terminie do dnia 05 grudnia br. opracuje i przedstawi mi do akceptacji sprawozdanie z ćwiczeń obronnych, w którym uwzględni:
 ocenę działania podległych i współdziałających jednostek organizacyjnych oraz zespołów funkcjonalnych zaangażowanych w realizacji poszczególnych zadań,
 ocenę i stopień zrealizowania zadań, będących problematyką ćwiczeń obronnych,
 zestawienie ilości sił i środków użytych w ramach świadczeń osobistych i rzeczowych,
 zestawienie ilości sił i środków podmiotów zaangażowanych w reagowanie kryzysowe z podziałem na rodzaje i realizowane zadania w zakresie ochrony ludności oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 przedstawi kalkulacje faktycznie poniesionych kosztów udziału w ćwiczeniu obronnym.
2. W terminie do 08 grudnia br. prześle opracowane sprawozdanie do Wojewody Świętokrzyskiego

§ 11.
Omówienie ćwiczeń nastąpi w siedzibie urzędu – sala konferencyjna w dniu 06 grudnia br. W omówieniu weźmie udział kierownicza kadra komórek organizacyjnych urzędu i kierownicy jednostek organizacyjnych uczestniczących w ćwiczeniach.
§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.