INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”

2018-10-23 1453
Art. czytany: 2120 razy

Łączna, dn. 23.10.2018r

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
639 200,00 PLN brutto

Zestawienie złożonych ofert
Lp. Wykonawca Cena ofertowa
brutto PLN Okres gwarancji
[miesiące]
1. Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka
25-645 Kielce
ul. Piekoszowska 283c 830 000,00 60
2. EXPOL-BIS Spółka Jawna 26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Wioślarska 1 749 999,99 60
3. Zakład Remontowo-Budowlany „IZOL-BUD” Dariusz Domasko
Podgórze 39A
26-010 Bodzentyn 1 488 119,75 60
4. ULOIL Urszula Rudnicka, 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Legionów 122D lok. 404 969 002,61 60
5. PPUH ESKO S.C.
26-050 Zagnańsk,
ul. Wrzosowa 28 1 343 577,32 60
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AN-BUD” Andrzej Jakubczyk
26-026 Bilcza
ul. Cisowa 39 1 414 500,00 60UWAGA!
Zamawiający informuje, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wójt Gminy Łączna
Romuald Kowaliński