KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

2018-11-30 1039
Art. czytany: 4459 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Łączna reprezentowana przez Wójta z siedzibą:
26-140 Łączna,
Czerwona Górka 1B,
e-mail: [email protected],
tel. (41) 254 89 60.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected] .
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia – w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody przez osobę której dane dotyczą;
art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia – w przypadku podjęcia czynności zmierzających do podpisaniu umowa, a następnie odpisania i realizacji zapisów umowy;
art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia – w przypadku wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Gminie Łączna
art. 6 ust. 1 lit. e) ww. Rozporządzenia- w przypadku konieczności wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania (aktualizacji) danych, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.