Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna

2019-01-11 1402
Art. czytany: 1238 razy

Łączna, 11.01.2019r.


W związku z otrzymaniem w dniu 10.01.2019r., wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 dla Zadania 1
Prosimy o potwierdzenie kolorystyki nawierzchni trawy syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym w Kamionce zgodnie z przedmiarem to kolory trawy zielony oraz czerwony .

Odpowiedź

Prosimy zapoznać się z wcześniejszymi edycjami przetargu. Zostały tam udzielone odpowiedzi na pytania tego samego typu.

Zgodnie z zapisami SIWZ trawa syntetyczna ma mieć kolor zielony.


Pytanie 1 do Zadania 2
Zamawiający wśród dokumentów do sztucznej trawy wymaga certyfikatu FIFA 1 dla obiektu budowy boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej w Goździe

Informujemy, że w/w certyfikat nie potwierdza żadnych parametrów, podana jest jedynie ogólna nazwa trawy, natomiast uzyskanie certyfikatu jest związane z koniecznością przynależności do organizacji FIFA, która to przynależność nie jest obowiązkowa i nie przesądza o jakości oferowanych produktów.
Nadmieniamy, że w ostatnich 2-3 latach lista producentów przynależących do grupy FIFA zmniejszyła się o 50% z uwagi na bardzo wysokie koszty członkostwa, które
w rezultacie nie ma nic wspólnego z jakością produkowanych wyrobów.
Podczas badań laboratoryjnych sprawdzane są parametry sztucznej trawy, określana jest odpowiednia ilość zasypu oraz badany jest cały system pod kątem przepuszczalności, prawidłowości odbicia piłki, amortyzacji, absorpcji uderzeń, wytrzymałości na wyrywanie, wytrzymałości łączeń, odkształcenie, opór i wiele innych.
Nadmieniamy, iż w opinii KIO (wyrok 1867/18 ) wymaganie certyfikatu FIFA nie ma uzasadnienia .
W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu wymagalności certyfikatu FIFA 1 w zamian za dopuszczenie badań laboratoryjnych Labosport rekomendowanych przez FIFA.

Odpowiedź

Prosimy zapoznać się z wcześniejszymi edycjami przetargu. Zostały tam udzielone odpowiedzi na pytania tego samego typu.

Zamawiający akceptuje zaproponowane przez Państwa rozwiązania i wraz
z autorem projektu przychyla się do ich zastosowani.