Pytania Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna

2019-01-17 1413
Art. czytany: 1667 razy

Łączna, 17.01.2019r.

W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku – Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 2 dla Zadania 2 (Gózd)

W zakresie wymaganego dokumentu FIFA 1 dla boiska w Goździe informujemy, że ww. certyfikat nie potwierdza żadnych parametrów nawierzchni, a jedynie informuje o przynależności producenta trawy do organizacji FIFA, która jest członkostwem płatnym i nieobowiązkowym. Sam certyfikat nie jest dokumentem wymaganym przez obowiązującą normę.

W miejsce certyfikatu prosimy o dopuszczenie badań laboratoryjnych Labosport-laboratorium, które jest przez FIFA rekomendowane.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wymaga certyfikatu FIFA, natomiast należy wykonać konieczne badania na zgodność z zaleceniami FIFA.


Pytanie 2 dla Zadania 1 (Kamionki)

W zakresie kolorystyki boiska w Kamionce: proszę o doprecyzowanie koloru nawierzchni-czy należy dać nawierzchnię z kolorystyką zgodnie z przedmiarem? Nadmieniamy, ze kolor niebieski jest kolorem rzadko spotykanym i zdecydowanie droższym od koloru zielonego i czerwonego-co podniesie koszty inwestycji.

Odpowiedź 2
Należy zastosować kolorystykę zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 3 dla Zadania 2 (Gózd)

Proszę o doprecyzowanie: (dotyczy Gózd).
Dopuszczacie Państwo trawę o parametrach wskazanych w SIWZ - nie ma tam mowy o podkładzie shock-pad, który wskazany jest w dokumentacji projektowej - wskazana w SIWZ wysokość trawy nie wymaga takiego podkładu - proszę zatem o potwierdzenie, że nie ma potrzeby zastosowania takiego podkładu.
Odpowiedź 3

Jeżeli technologia montażu trawy o dopuszczonych parametrach wskazanych w SIWZ nie wymaga zastosowania podkładu shock-pad, Zamawiający nie będzie wymagał zastosowania tego rodzaju podkładu przy realizacji robót budowlanych.

Pytanie 4 dla Zadania 2 (Gózd)

Wskazana w SIWZ trawa wymaga zasypu z piasku kwarcowego i granulatu gumowego - z braku jakichkolwiek informacji dot. granulatu-proszę o potwierdzenie, że może to być granulat SBR czarny.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania granulatu SBR, dopuszcza zastosowanie granulatu EPDM z recyklingu.

Pytanie 3 dla Zadania 1 (Kamionki)

Proszę o umieszczenie rysunku lub opisu przekroju podbudowy boiska, brak w projekcie.

Odpowiedz 3
Zamawiający nie posiada przekroju lub opisu przekroju podbudowy, całość dokumentacji jaka jest w posiadaniu Zamawiającego zamieszczono na stronie internetowej.

Pytanie 4 dla Zadania 1 (Kamionki)

Przedmiar robót mówi o następujących warstwach podbudowy pod boisko:
- warstwa odsączająca, 70 cm,
- kruszywo 4-63 mm, 28 cm,
- kruszywo 4-16 mm, 5 cm,
Czy zamawiający potwierdza konieczność wykonania takich warstw? Z czego wynika grubość warstwy odsączającej aż 70 cm?

Odpowiedz 4
Warstwy podbudowy należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 5 dla Zadania 1 (Kamionki)

Co zamawiający rozumie pod pojęciem: 'Wokół boiska zaprojektowano ogrodzenie sportowe systemowe' ? Proszę o podanie minimalnych parametrów ogrodzenia.

Odpowiedz 5
Parametry ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego podane są w dokumentacji projektowej Rys. nr 7 – Ogrodzenie (Boisko Kamionki Opis i część graficzna).

Pytanie 5 dla Zadania 2 (Gózd)

Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy przedmiar w dziale 'oświetlenie terenu'? W żaden sposób nie odpowiada od zamieszczonemu projektowi oświetlenia boiska.

Odpowiedź 5

Przedmiar w dziale „oświetlenia terenu” dotyczy oświetlenia płyty boiska.
Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Pytanie 6 dla Zadania 2 (Gózd)

Zgodnie z dokumentacją projektową, długość zasilającej linii kablowej wynosi 178 m (poz. Przedmiaru: 99, 100, 101, 103+105, 107). W przedmiarze przyjęto 150 m. Proszę o skorygowanie przedmiaru lub potwierdzenie, że poprawna ilość to 150m.


Odpowiedź 6
Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Pytanie 7 dla Zadania 2 (Gózd)

Zgodnie z dokumentacją projektową na każdym słupie oświetleniowym należy zamontować po 2 oprawy LED Royal ARENA o50T 400/90 (łącznie 12 sztuk). W przedmiarze poz. 98 przyjęto łącznie 6 szt. (po 1 na każdym słupie) opraw rtęciowych z lampą OP-1-S-70W. Proszę o skorygowanie przedmiaru lub potwierdzenie, że przedmiar zawiera poprawne dane.

Odpowiedź 7
Do wyliczeń i późniejszej realizacji proszę przyjąć oprawy LED w ilości zgodnej z dokumentacją projektową.