UCHWAŁA NR V/21/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

2019-03-06 1333
Art. czytany: 1589 razy

UCHWAŁA NR V/21/2019
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej nadanym Uchwałą Nr XIV/62/2015 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dodaje się punkt 24 w brzmieniu:
„Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r., poz. 1860).”

2) Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łączna.

3) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Monika PająkUZASADNIENIE

W dniu 01 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r., poz. 1860)”, której zadania realizuje Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmiany w obowiązującym Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które uwzględniają realizację wskazanych w wymienionej ustawie zadań.