ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostarczenie jednej tablicy pamiątkowej

2019-03-07 1434
Art. czytany: 1598 razy

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Łączna (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostarczenie jednej tablicy pamiątkowej na podkładzie z blachy dla inwestycji pn.: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

I. Zakres zadania

1. Wykonanie jednej tablicy pamiątkowej o wymiarach 80 x 120 cm.
2. Treść umieszczona na tablicy zostanie indywidualnie uzgodniona z Zamawiającym

3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia tablicy pamiątkowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach ceny jednostkowej za wykonanie tablic.

II. Tablica powinna być wykonana zgodnie z:

1. dokumentami i wytycznymi w zakresie działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020;
2. dokumentami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi Regionalnych Programów Operacyjnych.

III. Przewidywany termin realizacji zadania.
Tablica pamiątkowa kwiecień 2019r.
IV. Opis sposobu obliczenia ceny oraz rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.
1. Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%

1. Sposób obliczenia ceny oferty:
• Na cenę oferty składać się będą wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT).
• Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół).
• Wykonawca poda wartość netto i brutto w złotych polskich.
• Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określana do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wartość netto, podatek VAT.
V. Miejsce, sposób i termin składania
1. Ofertę na wypełnionym formularzu - załączniki nr 1, należy dostarczyć do:

Urzędu Gminy Łączna
Kamionki 60
26-140 Łączna
2. Poprzez:
• Osobiste złożenie w sekretariacie.
• Za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
• E-mailem na adres [email protected]
• Faksem na nr 41 254 89 77

Termin składania ofert upływa dnia 22 marca 2019 roku – decyduje data wpłynięcia.
Osoba do kontaktu: Sylwia Mendak
Tel.: 41 254 89 75
e-mail: [email protected]