ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2019-03-20 1306
Art. czytany: 2293 razy

. „Modernizację Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionkach

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizację Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionkach
Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji wraz z dokumentacją projektową Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 29.03.2019r. godz. 10:00, które są wiążące dla Wykonawców.
Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do SIWZ niniejszym dokumentem.

Wójt Gminy Łączna
Romuald Kowaliński