INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego ... w Kamionkach

2019-03-29 1147
Art. czytany: 1790 razy

Łączna, dn. 29.03.2019r
T.271.02.1.2019.SJ

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

W dniu 29.03.2019r. o godzinie 10:30 Zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 523845-N-2019 z dnia 11.03.2019r. na zadanie pn.: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionkach

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
452 390,36 PLN brutto
Zestawienie złożonych ofert
Lp. Wykonawca Cena ofertowa
brutto PLN Okres gwarancji
[miesiące]
1. TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobre
490 000,00
60
2. EUROCOURT Sp. z o.o. ul. Wolność 8 lok. 7
26-600 Radom
622 450,11
60
3. SUPREME SPORT Sp. z o.o., ul. Płocka 15c/23, 01-231 Warszawa
563 252,67
60
4. GB Technology S.C.
ul. Garbarska 21
25-826 Kielce
495 800,00
60
5. PW „ARKADA DELA” Emil Dygas, 26-600 Radom,
ul. Kalińska 6/6a
500 000,01
60
UWAGA!
Zamawiający informuje, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Łączna
Romuald Kowaliński