INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Kamionkach

2019-04-17 1115
Art. czytany: 1968 razy

Łączna, dn. 17.04.2019r
Znak sprawy: T.271.02.03.2019.SJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą:
„Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionkach

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 523845-N-2019 z dnia 11.03.2019r.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami), Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożyła firma:
TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobre
Cena oferty: 490 000,00 PLN brutto
W toku przeprowadzonego postępowania weryfikacyjnego i badania oferty zgodnie z art. 24aa, oferta wykonawcy jest ważna. W wyniku otwarcia ofert kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania była niższa od kwoty jaką zaoferował Wykonawca. W związku z powyższym zaistniały przesłanki dotyczące unieważnienia postępowania przetargowego w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), jednakże Zamawiający uznał za celowe i zasadne powiększenie w budżecie kwoty na realizację zadania inwestycyjnego dla przedmiotowego Zadania.
W związku z powyższym Zamawiający dokonał zwiększenia kwoty na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego do kwoty najkorzystniejszej oferty.
Ponadto wybrana oferta nie podlega odrzuceniu (art. 89 ust. PZP), spełnia warunki określone w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie wskazanych kryterium: cena – 60 punktów, przedłużenie minimalnego okresu gwarancji – 40 punktów.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ

Lp. Wykonawca Przyznana ilość punktów wg kryterium:
Cena
60%
Przyznana ilość punktów wg kryterium:
Okres gwarancji 40% Łączna ilość punktów
1. TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobre 60 40 100
2. EUROCOURT Sp. z o.o. ul. Wolność 8 lok. 7
26-600 Radom 47,23 40 87,23
3. SUPREME SPORT Sp. z o.o., ul. Płocka 15c/23, 01-231 Warszawa 52,20 40 92,20
4. GB Technology S.C.
ul. Garbarska 21
25-826 Kielce 59,30 40 99,30
5. PW „ARKADA DELA” Emil Dygas, 26-600 Radom,
ul. Kalińska 6/6a 03-161 Warszawa 58,80 40 98,80