INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

2019-04-19 1109
Art. czytany: 1948 razy

Przetarg „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Łączna oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK wraz z jego doposażeniem

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Łączna oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK wraz z jego doposażeniem”
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 250.000,00 brutto (zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy PZP).
Podczas otwarcia ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy PZP podaje:
- nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
- informacje dotyczące ceny,
- terminu wykonania zamówienia - od 01.07.2019 do 30.06.2020 r.
- okresu gwarancji – nie wymagano,
- warunków płatności - 30 dni licząc od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury Zamawiającemu.
Gmina Łączna informuje, że w dniu 19.04.2019 o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:
Lp. Wykonawca Kryterium
1. cena Kryterium:
2. zatrudnienie na umowę o prace osób z terenu gm. Łączna Kryterium:
3. prowadzenie akcji promocyjnej Kryterium:
4. poziom recyklingu
1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ORDER Tomasz Michta
Jęgrzna 24, 26-140 Łączna 503 376,00zł 3 4 IIp - 2019 55
Ip - 2020 65


Zamawiający informuje, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Łączna
Romuald Kowaliński