ZARZĄDZENIE NR 22/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Łącznej

2019-05-13 1322
Art. czytany: 429 razy

ZARZĄDZENIE NR 22/2019
Wójta Gminy Łączna
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Łącznej

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) zarządzam co następuje:


§ 1
W zarządzeniu nr 15/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 20 marca 2019 wyznaczającym Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Łącznej § 1 otrzymuje brzmienie:
„Na Inspektora Ochrony Danych wyznaczony zostaje Pan Ireneusz Grzyb”.

§ 2
Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 maja 2019r. .