UCHWAŁA NR X/46/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 czerwca 2019r.

2019-07-03 1134
Art. czytany: 2010 razy

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łączna

UCHWAŁA NR X/46/2019
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łączna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a oraz art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się wotum zaufania Wójtowi Gminy Łączna.
§ 2.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łączna.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a oraz 28aa ust. 1, 4, 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) :
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu.
Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust.1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.
Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
W związku z tym podjęcie uchwały jest celowe i zasadne.